Menu

Disclaimer & Privacy

Algemeen
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, Producten en Diensten
Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie . wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie , respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

On line communicatie
Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie te sturen. Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie , haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,
  3. het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie of aan u,
  4. het al dan niet functioneren van deze website
  5. misbruik van de website,
  6. het verlies van gegevens,
  7. het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld,
  8. of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website
  9. de uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor tot bestuurders en medewerkers van Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie

Toepasselijk recht
Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy

Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie respecteert uw verwachtingen van de persoonlijke levenssfeer bij het verstrekken van informatie aan ons bedrijf. Wij zullen niet delen, verkopen of anderszins niet-openbare informatie aan derden zonder uw schriftelijke toestemming met uitzondering van de gevraagde informatie door de rechtbanken , door de wetshandhavingsinstanties of als vereist voor derden ter ondersteuning van ons bedrijf met de levering van producten en diensten als onderdeel van ons contract met onze klant. Alle informatie die aan ons bedrijf wordt versterkt, zal worden omgegaan met een passend niveau van discretie en vertrouwelijkheid.

Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie stimuleert feedback van klanten. Wij behouden ons het recht gebruik te maken van opmerkingen door klant verstrekt via deze website op het gebied van marketing materialen, reclame en promoties. Bij het werken met een klant feedback of foto's zullen we geen gebruik maken van de klant volledige naam of openbaar contact informatie zoals adres, e-mail adres of telefoonnummer.

Onze website maakt geen gebruik maken van tracking cookies of het uploaden van programma's op uw computer. Gebruik van deze website zal niet leiden tot ongewenste contact in of vanuit onze onderneming. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf dat zich inzet voor de bescherming van uw privacy.

Als u vragen heeft over dit beleid kunt u contact opnemen met Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie mobiel 0653355255

(©)Copyright 2014-2019 by Gert van Stokkum Afbouw & Renovatie | Site designed by LeRu |Disclaimer | Privacy Policy Naar boven